Login

Fremleje


Anmodning om fremleje skal sendes til bestyrelsen. Man kan her anvende rubrikken

"Kontakt os"  og  postkassen : Officielle henvendelser/jura.

Efter vedtægternes § 12 kan andelshavere fremleje deres lejlighed i samme omfang som efter lejelovens bestemmelser.

Lejeloven siger at man har ret til at udleje hele lejligheden i op til to år, når følgende krav er opfyldt .

 

 

1) Ejendommen indeholder mere end 13 beboelseslejligheder.

Dette krav er trivielt opfyldt med 244 lejligheder.

 

 

2) Fraværet er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.


Reglen om midlertidig forflyttelse eller lignende er noget flydende, men i almindelighed bliver den fortolket på dén måde, at personen har tvingende økonomiske grunde til at forlade lejligheden for at opretholde sin indtægt, og en samtidigt udsigt til at forflyttelsen ikke er permanent. Hvilket også kan betyde at personen indenfor 2 år arbejder på at igen  at finde arbejde tættere på sin andelsbolig.

Kort fortalt kan foreningen ikke modsætte sig fremleje i to år, forsåvidt som andelshaveren opfylder lejelovens bestemmelser. I tvivlstilfælde er det administrator som vurdere sagen.

Udlejer (Andesboligforeningen) kan modsætte sig fremlejeforholdet, når

1) det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum eller

2) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Som et typisk eksempel kan nævnes, at den lejer, du ønsker at udleje til, tidligere har boet i ejendommen og været årsag til en masse problemer, eksempelvis støj og gentagne huslejerestancer.

I   vedtægternes § 12 kan bestyrelsen herudover tillade fremleje i op til 2 år, hvis bestyrelsen skønner det er rimeligt. Dette er en meget elastisk bestemmelse, hvor en rimelig begrundelse eksempelvis kunne være at en andelshaver har fået et arbejde andet steds i landet ( uden at der er tale om en forflyttelse) , men håber på at finde et job tættere på andelsboligen   så hurtigt som muligt.

Hvorvidt det også kan være at man ikke kan sælge lejligheden her og nu, og heller ikke kan betale huslejen er mere tvivlsomt. Men set i forhold til at beskytte foreningens økonomiske interesser er det klart at foretrække en fremleje frem for en andelshaver der ikke betaler husleje.

Man kan diskutere om der skal være en sådan elastisk mulighed overhovedet, og om ikke det er svært at administrere. Men for tiden har vi den altså, og alle andelshavere har derfor ret til at søge om op til 2 års fremleje med en begrundelse som bestyrelsen så kan skønne om er rimelig eller ej.

Den nuværende bestyrelse arbejder på at fremlægge nye vedtægter der er moderniseret på en række områder, og bedre sikre foreningen mod utilsigtede konsekvenser af de nuværende.

Herunder vil vi se på den elastiske paragraf. Bestyrelsens generelle holdning er at fremleje skal begrænses mest muligt, fordi det udgør en udemokratisk islæt. Hvis for mange fremlejer forsvinder muligheden for at aktivere medlemmerne ved generalforsamlinger, og ikke mindst mellem generalforsamlingerne.

Vi har for tiden omkring 4 % af lejlighederne fremlejet, og det er et passende lavt tal.

 

 

Network Media Hjemmeside fra
Network Media